Upplåtelseformen

Ni äger huset tillsammans

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. En grundtanke med HSB är att erbjuda medlemmarna något mer än bara en bostad. Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet.

Det innebär att du tillsammans dina grannar är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är själv med och äger huset du bor i. Allt från lägenheterna, de gemensamma utrymmena och eventuell utemiljö. Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med andra får möjlighet att utveckla ditt boende på bästa sätt. När du köper en bostadsrätt måste du söka medlemskap i bostadsrättsföreningen och det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. En överlåtelse blir giltig först när medlemskap har beviljats. Om styrelsen inte skulle godkänna ett medlemskap kan frågan prövas i hytesnämnden. Styrelsen kan inte neka medlemskap utan att ha mycket goda skäl för det.

Du har inflytande över ditt boende

Fördelarna med att bo i bostadsrätt är många. När man själv har möjlighet att påverka sitt boende ökar trivseln. Tillsammans bestämmer ni hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas. HSB ger bostadsrättsföreningarna stöd på många olika sätt. Alla medlemmar har full insyn i ekonomi och förvaltning. I en förening som har god kontroll över ekonomin kan medlemmarna känna sig trygga.

Föreningsstämman är det tillfälle då medlemmarna kan granska verksamheten det gångna året. Medlemmarna kan också komma med förslag på nya sätt att driva föreningen eller förslag på att ändra på sådant som de anser felaktigt. Ju större engagemang de boende visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Styrelsen leder föreningens arbete mellan föreningsstämmorna och ansvarar för förvaltningen. Du är med och väljer styrelse bland din bostadsrättsförenings medlemmar, som ju också är dina grannar.

När du bor hos HSB utser föreningsstämman också någon som ska representera din bostadsrättsföreningen på den regionala HSB-föreningens stämma. HSB har stor kunskap om det arbete som bedrivs i en bostadsrättsförening. Den kunskapen bygger på all erfarenhet som under årens lopp har samlats inom HSB.

För att sprida kunskap till bostadsrättsföreningarnas styrelser utser den regionala HSB-föreningen en ledamot i styrelsen. På detta sätt bidrar HSB med en kontinuitet i styrelsearbetet och en kunskapsöverföring till nya styrelseledamöter. Är det något som du som medlem undrar över kan du kontakta medlemsrådgivningen hos HSB Riksförbund, en telefonrådgivning under vardagar mellan kl 11:00 och 13:00. Tel 08 – 785 36 36.

Du har inflytande i HSB

Hos HSB äger du den verksamhet som sköter förvaltningen åt din bostadsrättsförening. Det är den regionala HSB-föreningen på din ort som har till uppgift att skapa så goda förutsättningar som möjligt för er. De regionala HSB-föreningarna ger bostadsrättsföreningarna olika former av stöd och erbjuder utbildning, förvaltningstjänster m.m De är kompetenta och prisvärda entreprenörer med lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning, administration och ekonomi för bostadsrättsföreningar.

Eftersom medlemmarna äger sin förvaltare är möjligheterna att påverka stora. En bostadsrättsförenings styrelse ska fatta en mängd beslut och se till att de verkställs. Uppgifterna kan delegeras till egen anställd personal eller lämnas ut på entreprenad. Vanligtvis anlitar styrelsen den regionala HSB-föreningen för den löpande förvaltningen, men avtal kan även skrivas med annan entreprenör.

Alla regionala HSB-föreningar är medlemmar i och äger HSB Riksförbund, som har en årlig förbundsstämma med cirka 200 fullmäktige. Mer än en halv miljon medlemmar bildar organisationen HSB och alla har möjlighet att påverka. Som bostadsrättens främsta företrädare påverkar HSB ständigt politiker och beslutsfattare för att garantera bra villkor för bostadsbyggande och boende.