Att vara styrelseledamot

Du får ett förtroendeuppdrag

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening är ett förtroendeuppdrag. Du är vald av medlemmarna att förvalta föreningens fastigheter och övriga tillångar. HSB ger styrelsen olika former av stöd i sitt arbete. Som styrelseledamot är du ansvarig för den ekonomiska förvaltningen, att lagstiftningen och stadgarna följs och att medlemmarnas ekonomiska intresse tillvaratas på bästa sätt.

Ledamöterna ansvarar solidariskt för att styrelsen gör vad den ska. Styrelsen är föreningens ställföreträdare utåt. Den ingår avtal för föreningens räkning och tecknar föreningens firma. Tänk på att fastighetsförsäkringen även ska omfatta en ansvarsförsäkring som kan täcka skadestånd som i olyckliga fall kan drabba styrelsen. Som styrelseledamot har du en sysslomannaställning och därmed en vårdnadsplikt gentemot föreningen. Du ska vara lojal och främja föreningens intressen. Du måste också iaktta tystnadsplikt om angelägenheter och förhållanden som kan skada föreningen.

En central princip i en bostadsrättsförening och i alla ekonomiska föreningar är den så kallade likabehandlingsprincipen. Den innebär att stämman eller styrelsen inte på ett illojalt sätt får gynna eller missgynna vissa medlemmar på bekostnad av föreningen eller andra medlemmar. Förtroendeuppdraget handlar också om att lyssna på hur medlemmarna vill utveckla sitt boende, skapa trivsel och en generös atmosfär i föreningen.

HSB ger styrelseledamöterna den utbildning de behöver för att kunna sköta styrelseuppdraget. Styrelsen kan även få en egen kontaktperson från den regionala HSB-föreningen. Den personen bidrar med erfarenhet och kunskap samt fungerar som ett extra stöd och är en länk mellan bostadsrättsföreningen och HSB-föreningen. Inom HSB finns över 4 000 bostadsrättsföreningar och stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. För styrelseledamöter har HSBs Riksförbund en medlemsrådgivning, en telefonrådgivning under vardagar mellan kl 11 och 13. Tel 08-785 36 36.

Viktigt att föreningen fungerar bra

Bostadsrätten bibehåller eller ökar sitt värde bland annat beroende på hur bra din förening fungerar. När du bor i bostadsrätt är du också med i en ekonomisk gemenskap. Med bra ekonomi i föreningen blir ditt boende tryggt. Som styrelseledamot är du med och förvaltar dina grannars pengar. I en förening där styrelsen har god kontroll över ekonomin kan medlemmarna känna sig trygga.

Månadsavgifterna behöver inte höjas och det finns pengar till drift underhåll. Föreningens styrelse är enligt lag skyldig att varje år lämna en årsredovisning som består av en förvaltningsberättelse och ett bokslut. Den ska utformas enligt bostadsrättslagen som i detta fall hänvisar till lagen om ekonomiska föreningar.

Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB har möjlighet att bli certifierade. HSB Certifiering är ett system för att kvalitetssäkra bostadsrättsföreningar. En certifierad förening håller mycket hög standard och lämnar tydlig information om verksamheten. Styrelsen har rätt att fatta beslut i alla frågor som inte lagen eller stadgarna säger att medlemmarna ska fatta beslut om på föreningsstämma.

Exempel på frågor som medlemmarna tillsammans fattar beslut om på föreningsstämma:

  • Ny- till- eller ombyggnad av fastigheten.
  • Ändring eller ianspråktagande av lägenhet.
  • Ändring av insats.
  • Utvidgning av föreningens verksamhet.
  • Ändring av stadgar.
  • Val av styrelse och revisorer.
  • Fastställande av balans- och resultaträkning.
  • Ansvarsfrihet för styrelse och revisorer.
  • Arvoden samt resultatdisposition.

Många i HSB använder BoRevision AB för revisionen, tillsammans med bostadsrättsföreningens egna revisorer. De står fria i förhållande till HSB-föreningarna och revisorerna har som yrkesmän full integritet.